SARANA PRASARANA

a. Kantor Kelurahan

b. Prasarana Kesehatan

 1. Puskesmas PUSTU : Ada 1 (satu )
 2. UKBM ( Posyandu ) : 10 buah
 3. Posyandu Lansia : 5 Buah

c. Prasarana Pendidikan

 1. Gedung PAUD :
 2. Gedung TK : 4 Buah
 3. Gedung SD : 3 Buah
 4. Gedung SLTP : –
 5. Gedung SMA : 1 Buah
 6. Gedung Perguruan Tinggi : 1 Buah

d Prasarana Ibadah

 1. Masjid : 4 Buah
 2. Mushola : 14 Buah
 3. Gereja : 3 Buah
 4. Pura : –
 5. Vihara : –
 6. Klenteng : –

e. Prasarana Umum

 1. Olahraga : 4 Buah
 2. Kesenian budaya : 2 Buah
 3. Balai Pertemuan : 2 Buah
 4. Punden : 3 Buah